Milton House Museum

Milton Historical Society


PO Box 245

Milton, WI 53563


(608) 868-7772

Contact Us